Stichting Kledingbank Arnhem e.o., opgericht in 2007, geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Arnhem en omgeving. De Kledingbank is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers.

Doel, achtergrond en beleid
Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillissement. Deze mensen behoren tot de doelgroep van de Kledingbank.
Ook mensen met een vluchtelingenstatus kunnen bij ons terecht. Want huisvesting, voeding en kleding zijn primaire levensbehoeftes van de mens. De Kledingbank wil mensen, die op geen enkele andere wijze kunnen worden geholpen, in één van deze behoeften voorzien. Wij verstrekken de kleding aan bovengenoemde doelgroep kosteloos. Zeker zo belangrijk in de huidige tijd is dat wij actief werken aan het voorkomen van verspilling door goede gebruikte kleding her te gebruiken.

Om de Kledingbank te kunnen laten functioneren hebben we jaarlijks een bedrag van ca €10.000,- nodig. Dit bedrag wordt gebruikt voor afschrijving en vervoerskosten. Daarnaast verbruiksartikelen en kosten voor koffie en thee voor onze vrijwilligers.

Bestuur
Voorzitter: Paul van Velp
Penningmeester: Ad van der Lint
Algemeen bestuurslid: Joop van den Berg
Mail bestuursleden: kledingbank.arnhem.eo@gmail.com

Vrijwilligers
De Kledingbank wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Op dit moment werken er zo'n 50 vrijwilligers bij de Kledingbank Arnhem.

Rechtsvorm
De Kledingbank Arnhem is een stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvKnr. 09173452). De Kledingbank is een zelfstandige stichting, maar werkt wel samen met andere kledingbanken, de Gemeente Arnhem, doorverwijzers en sponsors.
De stichting Kledingbank Arnhem e.o. heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.