Privacyverklaring St. Kledingbank Arnhem e.o.

Privacyverklaring Stichting Kledingbank Arnhem e.o.
De Kledingbank Arnhem verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens van cliënten en van de hulpverleners die een aanvraag voor hen doen. Deze gegevens zijn nodig voor de bedrijfsvoering. Zo kunnen wij zorgen voor een goede en vlotte uitgifte van kleding aan daarvoor in aanmerking komende mensen. De situatie waardoor mensen op ons aangewezen zijn kennen wij niet. We vertrouwen erop dat hulpverleners op juiste gronden een aanvraag voor hun cliënten doen.
Voor onze medewerkers hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
1. Van cliënten: geslacht, naam, geboortedatum, adres en voor zover bekend telefoonnummer, e-mailadres en eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor de uitgifte.
2. Van hulpverleners: naam, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.

Door wie en op welke wijze worden deze gegevens aan ons verstrekt?
Hulpverleners verstrekken gegevens van zichzelf en van hun cliënten via het aanvraagformulier op onze website. De persoonsgegevens van de cliënten worden dus door de hulpverlener aan ons verstrekt, niet door de cliënt zelf.


Wat doen we (niet) met deze persoonsgegevens?
Met de ontvangen gegevens controleren wij of
- de hulpverlener een geautoriseerde persoon/organisatie is om een aanvraag voor een cliënt te doen.
- de cliënt die zich bij de Kledingbank meldt diegene is waarvoor de aanvraag is gedaan.
We gebruiken de gegevens van cliënten om periodiek een statistisch overzicht te maken over het gebruik van de Kledingbank. Dit overzicht wordt geanonimiseerd en is niet herleidbaar naar individuele cliënten.
Geen enkel gegeven van cliënt of aanvrager wordt uitgewisseld met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden.


Bewaarmethode en bewaartermijn
De gegevens van aanvragers en cliënten blijven maximaal drie jaar na het laatste bezoek van een cliënt aan de Kledingbank bewaard. Deze data zijn slechts voor enkele geautoriseerde medewerkers van de Kledingbank toegankelijk.


Inzagerecht, recht van wijziging of verwijdering
Iedereen van wie wij persoonsgegevens bewaren kan deze gegevens opvragen of een verzoek indienen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u dit wilt, stuurt u dan een e-mail naar kledingbankarnhem-eo@gmail.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken uw verzoek behandelen. Wel moet u er rekening mee houden dat in geval van verwijdering van uw gegevens u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Mocht u om één of andere reden een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw privacy, dan vragen we u contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

U kunt zich ook altijd wenden tot de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons