Privacyverklaring St. Kledingbank Arnhem e.o.

De Stichting Kledingbank Arnhem e.o. heeft beperkte persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en verwijzers. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor onze bedrijfsvoering. Zo kunnen wij zorgen voor een goede en vlotte uitgifte van kleding aan de daarvoor in aanmerking komende personen.

Wij verzamelen uitsluitend strikt noodzakelijke gegevens. De reden van toewijzing van onze cliënten kennen wij niet en daar wordt ook niet naar gevraagd. Wij vertrouwen er op dat onze verwijzers op de juiste gronden de cliënt screent en naar ons doorverwijst. Voor onze medewerkers hebben we een aparte privacyverklaring opgesteld.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

 • Cliënten: geslacht; naam; geboortedatum; straat, huisnummer, postcode, woonplaats;
  zover bekend: telefoonnummer; e-mail; bijzonderheden van belang voor de uitgifte.
 • Verwijzers: naam; organisatie; telefoonnummer; e-mail.

Door wie en op welke wijze worden deze gegevens aan ons verstrekt?
Onze verwijzers verstrekken de gegevens van de verwijzer en van de cliënt via het verwijsformulier op onze website. Dus de gegevens van de cliënt worden niet door de cliënt zelf, maar door de verwijzer aan ons verstrekt.

Wat doen we (niet) met deze gegevens?

 • De gegevens die wij van de verwijzers ontvangen worden gebruikt om te kunnen controleren dat:
  - alleen geautoriseerde personen/instanties cliënten doorverwijzen naar ons.
  - de juiste personen zich melden bij de kledingbank om gebruik te kunnen maken onze diensten.
 • Uit de cliëntgegevens maken wij periodiek een statistisch overzicht waar we diverse gegevens over het gebruik van de kledingbank kunnen
  vastleggen. Dit zijn algemene gegevens en niet herleidbaar naar personen, dus volstrekt anoniem.
 • Alle gegevens die wij hebben van onze cliënten en verwijzers worden niet uitgewisseld met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaarmethode en bewaartermijn
Gegevens van onze cliënten en verwijzers worden rechtstreeks opgeslagen in mails die automatisch gegenereerd worden nadat de verwijzer het verwijsformulier via onze website naar ons heeft verzonden. Deze mails zijn door onze medewerkers uitsluitend via een afgeschermd mailaccount te raadplegen. Bij vertrek van de medewerker wordt de autorisatie direct ingetrokken. Wij bewaren deze gegevens tot max. 3 jaar na het laatste bezoek van de cliënt aan de kledingbank.

Inzagerecht, recht van wijziging of verwijdering
Iedereen waarvan wij persoonsgegevens bewaren kan een verzoek indienen om deze gegevens op te vragen, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Indien u dit wenst, stuurt u dan een mail naar kledingbank.arnhem.eo@gmail.com. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken uw verzoek behandelen.
Wel moet u er rekening mee houden dat in geval van verwijdering van uw gegevens u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.
Mocht u om een of andere reden een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw privacy, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
U kunt zich ook altijd wenden tot de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons